مدو لباس

نه نکته خرید کت و شلوار برای مردان خوش پوش

خریدن کت و شلوار می‌تواند یکی از سخت ترین خرید ها در طول زندگی آقایان باشد،
برای دانستن نکات خرید کت و شلوار را دراین مجموعه با ما در پرشین وی همراه باشید .

نکات خرید کت و شلوار

هر آقایی باید حد اقل یک دست کت و شلوار د اشته باشد .بالاخره برای هرکسی،
مجالس عروسی و مهمانی های رسمی پیش می آید و د ر این مواقع کت و شلوار،
بهترین انتخاب است.انتخابی که کاملا هم ریشه های ایرانی د ارد .اگر به کتاب های،
معتبری که د رباره تاریخچه پوشاک نوشته شد ه سری بزنید ، می بینید که ۲،
نوآوری د ر د نیای تحولات پوشاک مربوط به ایرانی ها بود ه است.

اول اینکه ایرانیان باستان زیر بالاپوش خود پیراهن و شلوار می پوشید ه اند و د وم،
اینکه به مرورزمان بالاپوش های ایرانی جای خود را به کت هایی د اد ند که روی،
شلوار پوشید ه می شدخلاصه اینکه کت و شلوارهایی که حالا جهانی شد ه ،
و رنگ به رنگ و مد ل به مد لد ر همه جای د نیا پید ا می شود ، خاستگاه اولیه،
اش ایران بود ه است.

نکات خرید کت و شلوار

نکات خرید کت و شلوار

راهنمایی و نکات خرید کت و شلوار

از تاریخچه این لباس رسمی که بگذریم نکاتی د رباره انواع کت و شلوار وجود د ارد ،
که همه مابرای یک انتخاب د رست به آن نیاز پید ا می کنیم.

۱.اهمیت د کمه هنگام خرید کت و شلوار حواستان به تعد اد د کمه های کت باشد .
کت هایی که د کمه کمتری د ارند رسمی تر هستند و باید برای مجالس رسمی انتخاب،
شوند .علتش هم این است که کت های یک یا ۲ د کمه، یقه بازتری د ارند و پیراهن زیر کت،
بیشتر د ید ه می شود ، د ر نتیجه حالت رسمی تری پید ا می کند .د ر اروپا کت های،
۲ د کمه برای مهمانی ها رایج تر است ولی ایرانی ها انواع ۳ دکمه را ترجیح می د هند .
هرچه تعد اد د کمه بیشتر می شود کت ها نیمه رسمی می شوند ؛کت های فانتزی،
و مد رنو با طراحی نو هم اغلب د کمه بیشتری د ارند .

خرید کت

خرید کت

راهنمای کامل خرید کت  و نکات خرید کت و شلوار

۲.رابطه میان قد و د کمه بد نیست د ر انتخاب تعد اد د کمه کت به قد تان هم،
توجه کنید .کت های ۲ د کمه برای مرد ان کوتاه تر و کت های ۳ د کمه برای مرد ان،
بلندتر مناسب هستند .این را هم فراموش نکنید که بعضی از کت ها یک رد یف د کمه،
د ارند و بعضی دیگر ۲طرف د کمه د ارند .

د سته د وم برای افراد چهارشانه مناسب نیستند و عرض شانه ها را بیشتر نشان می د هند .
کت های تک د کمه هم خیلی رسمی هستند و اگر قرار است فقط یک د ست کت و شلوار،
د ر کمد لباستان د اشته باشید ، بی خیال این کت ها شوید چون خیلی خاص اند .

۳.پشمی های اسم و رسم د ار جنس کت و شلوار هم رسمی و غیررسمی بود ن آن را تعیین،
می کند .هرچه میزان پشم پارچه بیشتر باشد رسمی تر از کار د رمی آید .معمولا کت های،
خیلی رسمی صد د رصد پشم هستند .مرغوبیت شان هم به کیفیت و نوع پشم به کار رفته ،
بستگی د ارد .

اصول انتخاب کت و شلوار

اصول انتخاب کت و شلوار

  انتخاب کت

البته بهتر است نقطه ضعف شان را هم بد انید .پارچه های پشمی خیلی بیشتر و سریع تر،
چروک می شوند و باید فکر پوشید ن آنها د ر محیطهای اد اری و کاری را از سرتان بیرون کنید .
چون نظم و آراستگی آنها د ر حد یک مجلس رسمی است و برای محیط کار مناسب نیستند .

۴.اهمیت استاند ارد بود ن نباید سایز کت و شلوارتان خیلی بزرگ باشد .د قت کنید سرشانه،
های کت جذب شانه ها باشد نه بزرگ تر از شانه هایتان.قد کت و شلوار غیر از موارد استثنا ،
استاند ارد های ثابتی د ارد که باید رعایت شود .همین نکات ظریف باعث می شود خوش تیپ،
و برازند ه به نظر برسید .

مهمترین قسمت یک کت

برای کت های معمولی که مد ل شان خیلی بلند یا کوتاه نیست وقتی کت را می پوشید ،
ر حالت ایستاد ه د ست ها را کنار بد ن قرار د هید ، قد کت باید تا نوکانگشت شست باشد .
قد آستین هم بهتر است به اند ازه ای باشد که یکی، د و سانتی متر از لبه آستین پیراهن،
از زیر آن بیرون بزند .بلند ی یقه کت هم باید طوری باشد که یقه پیراهن از کت بیرون باشد .
به قد شلوار هم توجه کنید .لبه پشت شلوار باید تا لبه پایین پاشنه کفشتان برسد و وقتی ،
راه می روید جورابتان د ید ه نشود.

راهنمای انتخاب کت

راهنمای انتخاب کت

کت تک مردانه

البته حواستان به رنگ جوراب هم باشد که همرنگ شلوارتان انتخاب کنید .د ر ضمن این روزها،
د یگر پوشید ن شلوار خیلی گشاد و خیلی تنگ د ر کت و شلوار،رواج ند ارد .یک نکته مهم د ر،
شلوارهای کت و شلوار این است که کمر آنها به اند ازه نیم تا یکسایز امکان تنگ یا گشاد شد ن،
د ارد و برای آنکه شلوار مناسب اند امتان د اشته باشید نگرانی زیاد ی نخواهید د اشت.

نه نکته خرید کت و شلوار برای مردان خوش پوش

نکات خرید کت و شلوار

کت و شلوار

۵.با رنگ تیره بد رخشید اگر می خواهید د ر یک مجلس رسمی مثل جشن عروسی شرکت ،
کنید بهتر استسراغ رنگ های تیره بروید .طیف خاکستری تا مشکی که ساد ه و بد ون طرح ی،
ا راه راه باشد ، کاملا مناسب است.برای این نوع مجالس پارچه های چهارخانه را فراموش کنید،
چون اصلا رسمی نیستند .این طرح ها بیشتر به د رد مهمانی های غیررسمی می خورند .

مجله زندگی ایده آل  – ستاره

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *