دکمه‌ها

[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”اشکال دکمه‌ها” div_font_size=”14″]
[it_btn link=”url:%23|||”]دکمه تست
[/it_btn][it_btn btn_shape=”rounded” link=”url:%23|||”]دکمه تست
[/it_btn][it_btn btn_shape=”round” link=”url:%23|||”]دکمه تست
[/it_btn]
[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”سایز دکمه‌ها” div_font_size=”14″]
[it_btn btn_size=”btn-sm” btn_shape=”rounded” link=”url:%23|||”]دکمه کوچک
[/it_btn][it_btn btn_shape=”rounded” link=”url:%23|||”]دکمه متوسط
[/it_btn][it_btn btn_size=”btn-lg” btn_shape=”rounded” link=”url:%23|||”]دکمه بزرگ
[/it_btn][it_btn btn_size=”custom” btn_shape=”rounded” font_weight=”bold” link=”url:%23|||” size=”16″ padd_top=”40″ padd_right=”50″ padd_bottom=”40″ padd_left=”50″]پدینگ سفارشی
[/it_btn][it_btn btn_size=”custom” btn_shape=”rounded” font_weight=”bold” link=”url:%23|||” size=”15″ letter_spacing=”-2″ padd_top=”20″ padd_right=”48″ padd_bottom=”20″ padd_left=”48″]پدینگ سفارشی
[/it_btn]

بی‌نهایت سایز برای دکمه‌ها…

[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”دکمه بک‌گراند دار” div_font_size=”14″]
[it_btn btn_shape=”rounded” bg_color=”#00abd6″ link=”url:%23|||”]بک گراند رنگی
[/it_btn][it_btn btn_shape=”rounded” bg_main=”gradient” link=”url:%23|||” bg_grad=”-moz-linear-gradient(left, #ef2674 0%, #2033aa 100%)”]بک گراند سایه روشن
[/it_btn][it_btn btn_shape=”rounded” bg_main=”gradient” link=”url:%23|||” bg_grad=”-moz-linear-gradient(left, #ff0000 0%, #e09b4c 100%)”]بک گراند سایه روشن
[/it_btn]

بی‌نهایت تنظیمات بک گراند دکمه

[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”دکمه کادر دار” div_font_size=”14″]
[it_btn btn_shape=”rounded” bg_color=”” bord_style=”solid” link=”url:%23|||” bord_top=”1″ bord_right=”1″ bord_bottom=”1″ bord_left=”1″ border_color=”#eaeaea”]نمونه اول
[/it_btn][it_btn btn_shape=”rounded” bg_color=”” bord_style=”dashed” link=”url:%23|||” bord_top=”1″ bord_right=”1″ bord_bottom=”1″ bord_left=”1″ border_color=”#eaeaea”]نوع دوم
[/it_btn][it_btn btn_shape=”rounded” bg_color=”” bord_style=”double” link=”url:%23|||” bord_top=”3″ bord_right=”3″ bord_bottom=”3″ bord_left=”3″ border_color=”#eaeaea”]نوع سوم
[/it_btn][it_btn btn_shape=”rounded” bg_color=”” bord_style=”solid” link=”url:%23|||” bord_top=”3″ bord_right=”3″ bord_bottom=”3″ bord_left=”3″ border_color=”#eaeaea”]نوع چهارم
[/it_btn][it_btn btn_shape=”rounded” bg_color=”” bord_style=”solid” link=”url:%23|||” bord_bottom=”2″ border_color=”#eaeaea” bord_top=”0″ bord_right=”0″ bord_left=”0″]نوع پنجم
[/it_btn]

بی‌نهایت تنظیمات کادری…

[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”دکمه سایه دار” div_font_size=”14″]
[it_btn btn_shape=”rounded” idl_shad=”1″ bg_color=”#ef2674″ link=”url:%23|||”]سایه پیشفرش
[/it_btn][it_btn btn_shape=”rounded” idl_shad=”1″ bg_color=”#ef2674″ link=”url:%23|||” idl_shad1=”0″ idl_shad2=”40″ idl_shad3=”60″ idl_shad4=”0″ shd_color=”rgba(0,0,0,0.3)”]سایه سفارشی
[/it_btn][it_btn btn_shape=”rounded” idl_shad=”1″ bg_color=”#ef2674″ link=”url:%23|||” idl_shad1=”-7″ idl_shad2=”10″ idl_shad3=”0″ idl_shad4=”0″ shd_color=”rgba(0,0,0,0.2)”]سایه سفارشی
[/it_btn][it_btn btn_shape=”rounded” idl_shad=”1″ bg_color=”#ef2674″ link=”url:%23|||” idl_shad1=”10″ idl_shad2=”10″ idl_shad3=”0″ idl_shad4=”0″ shd_color=”rgba(0,0,0,0.2)”]سایه سفارشی
[/it_btn][it_btn btn_shape=”rounded” bg_color=”#ef2674″ hover_shad=”1″ link=”url:%23|||” hover_shd1=”10″ hover_shd2=”10″ hover_shd3=”0″ hover_shd4=”-5″ hover_shd_color=”rgba(0,0,0,0.2)”]سایه هاور
[/it_btn]

بی‌نهایت تنظیمات سایه…

[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”دکمه با انیمیشن” div_font_size=”14″]
[it_btn btn_shape=”rounded” use_icon=”1″ bg_color=”#ef2674″ link=”url:%23|||” hover_color=”#ffffff” hover_bg_color=”#8400bb” icon_param=”stline-cursor-choose-1″ icon_color=”#ffffff”]انیمیشن پیشفرض
[/it_btn][it_btn btn_shape=”rounded” btn_anim=”animate1″ use_icon=”1″ bg_color=”#ef2674″ link=”url:%23|||” hover_color=”#ffffff” hover_bg_color=”#8400bb” icon_param=”stline-megaphone” icon_color=”#ffffff”]نمونه یک
[/it_btn][it_btn btn_shape=”rounded” btn_anim=”animate2″ use_icon=”1″ bg_color=”#ef2674″ link=”url:%23|||” hover_color=”#ffffff” hover_bg_color=”#8400bb” icon_param=”stline-key-lock” icon_color=”#ffffff”]نمونه دو
[/it_btn][it_btn btn_shape=”rounded” btn_anim=”animate3″ use_icon=”1″ bg_color=”#ef2674″ link=”url:%23|||” hover_color=”#ffffff” hover_bg_color=”#8400bb” icon_param=”stline-key-lock” icon_color=”#ffffff”]نمونه سوم
[/it_btn]
دکمه بازگشت به بالا