نمودارهای دایره‌ای

[it_pie backgroundborderwidth=”0.5″ foregroundborderwidth=”1.5″ percent=”70″ use_icon=”1″ textsize=”2″ percentagey=”115″ text_font_weight=”” foregroundcolor=”#b400ff” backgroundcolor=”#eeeeee” text_size=”” fontcolor=”#b400ff” icon_param=”stline-checklist” icon_size=”5″ text=”پروژه‌های انجام شده” icon_color=”#bfbfbf”]
[it_pie backgroundborderwidth=”0.5″ foregroundborderwidth=”1.5″ percent=”85″ use_icon=”1″ textsize=”2″ percentagey=”115″ text_font_weight=”” foregroundcolor=”#00bdd6″ backgroundcolor=”#eeeeee” text_size=”” fontcolor=”#00bdd6″ icon_param=”outlinefont-Asset-1264″ icon_size=”5″ text=”برنامه‌های فعلی” icon_color=”#bfbfbf”]
[it_pie backgroundborderwidth=”0.5″ foregroundborderwidth=”1.5″ percent=”40″ use_icon=”1″ textsize=”2″ percentagey=”115″ text_font_weight=”” foregroundcolor=”#dd9933″ backgroundcolor=”#eeeeee” text_size=”” fontcolor=”#dd9933″ icon_param=”stline-binocular” icon_size=”5″ text=”دوره تحقیقات” icon_color=”#bfbfbf”]
[it_pie backgroundborderwidth=”0.5″ foregroundborderwidth=”1.5″ percent=”95″ use_icon=”1″ textsize=”2″ percentagey=”115″ text_font_weight=”” foregroundcolor=”#dd3333″ backgroundcolor=”#eeeeee” text_size=”” fontcolor=”#dd3333″ icon_param=”stline-multiple-users-wifi” icon_size=”5″ text=”افراد شرکت کننده” icon_color=”#bfbfbf”]
[it_pie backgroundborderwidth=”3″ foregroundborderwidth=”1″ percent=”70″ use_icon=”1″ textsize=”2″ percentagey=”115″ text_font_weight=”” foregroundcolor=”#b400ff” backgroundcolor=”#eeeeee” text_size=”” fontcolor=”#b400ff” icon_param=”stline-checklist” icon_size=”5″ text=”پروژه‌های تکمیل شده” icon_color=”#bfbfbf”]
[it_pie backgroundborderwidth=”3″ foregroundborderwidth=”1″ percent=”85″ use_icon=”1″ textsize=”2″ percentagey=”115″ text_font_weight=”” foregroundcolor=”#00bdd6″ backgroundcolor=”#eeeeee” text_size=”” fontcolor=”#00bdd6″ icon_param=”outlinefont-Asset-1264″ icon_size=”5″ text=”برنامه های فعلی” icon_color=”#bfbfbf”]
[it_pie backgroundborderwidth=”3″ foregroundborderwidth=”1″ percent=”40″ use_icon=”1″ textsize=”2″ percentagey=”115″ text_font_weight=”” foregroundcolor=”#dd9933″ backgroundcolor=”#eeeeee” text_size=”” fontcolor=”#dd9933″ icon_param=”stline-binocular” icon_size=”5″ text=”دوره تحقیقات” icon_color=”#bfbfbf”]
[it_pie backgroundborderwidth=”3″ foregroundborderwidth=”1″ percent=”95″ use_icon=”1″ textsize=”2″ percentagey=”115″ text_font_weight=”” foregroundcolor=”#dd3333″ backgroundcolor=”#eeeeee” text_size=”” fontcolor=”#dd3333″ icon_param=”stline-multiple-users-wifi” icon_size=”5″ text=”افراد شرکت کننده” icon_color=”#bfbfbf”]
[it_pie backgroundborderwidth=”1.5″ foregroundborderwidth=”1.5″ percent=”70″ use_icon=”1″ textsize=”2″ percentagey=”115″ text_font_weight=”” foregroundcolor=”#b400ff” backgroundcolor=”#eeeeee” text_size=”” fontcolor=”#b400ff” icon_param=”stline-checklist” icon_size=”5″ text=”پروژه‌های تکمیل شده” icon_color=”#bfbfbf”]
[it_pie backgroundborderwidth=”1.5″ foregroundborderwidth=”1.5″ percent=”85″ use_icon=”1″ textsize=”2″ percentagey=”115″ text_font_weight=”” foregroundcolor=”#00bdd6″ backgroundcolor=”#eeeeee” text_size=”” fontcolor=”#00bdd6″ icon_param=”outlinefont-Asset-1264″ icon_size=”5″ text=”برنامه‌های فعلی” icon_color=”#bfbfbf”]
[it_pie backgroundborderwidth=”1.5″ foregroundborderwidth=”1.5″ percent=”40″ use_icon=”1″ textsize=”2″ percentagey=”115″ text_font_weight=”” foregroundcolor=”#dd9933″ backgroundcolor=”#eeeeee” text_size=”” fontcolor=”#dd9933″ icon_param=”stline-binocular” icon_size=”5″ text=”دوره تحقیقات” icon_color=”#bfbfbf”]
[it_pie backgroundborderwidth=”1.5″ foregroundborderwidth=”1.5″ percent=”95″ use_icon=”1″ textsize=”2″ percentagey=”115″ text_font_weight=”” foregroundcolor=”#dd3333″ backgroundcolor=”#eeeeee” text_size=”” fontcolor=”#dd3333″ icon_param=”stline-multiple-users-wifi” icon_size=”5″ text=”افراد شرکت کننده” icon_color=”#bfbfbf”]
[it_pie backgroundborderwidth=”0.5″ foregroundborderwidth=”1.5″ line_cap=”butt” percent=”70″ use_icon=”1″ textsize=”2″ percentagey=”115″ text_font_weight=”” foregroundcolor=”#b400ff” backgroundcolor=”#eeeeee” text_size=”” fontcolor=”#b400ff” icon_param=”stline-checklist” icon_size=”5″ text=”پروژه‌های تکمیل شده” icon_color=”#bfbfbf”]
[it_pie backgroundborderwidth=”0.5″ foregroundborderwidth=”1.5″ line_cap=”butt” percent=”85″ use_icon=”1″ textsize=”2″ percentagey=”115″ text_font_weight=”” foregroundcolor=”#00bdd6″ backgroundcolor=”#eeeeee” text_size=”” fontcolor=”#00bdd6″ icon_param=”outlinefont-Asset-1264″ icon_size=”5″ text=”برنامه‌های فعلی” icon_color=”#bfbfbf”]
[it_pie backgroundborderwidth=”0.5″ foregroundborderwidth=”1.5″ line_cap=”butt” percent=”40″ use_icon=”1″ textsize=”2″ percentagey=”115″ text_font_weight=”” foregroundcolor=”#dd9933″ backgroundcolor=”#eeeeee” text_size=”” fontcolor=”#dd9933″ icon_param=”stline-binocular” icon_size=”5″ text=”دوره تحقیقات” icon_color=”#bfbfbf”]
[it_pie backgroundborderwidth=”0.5″ foregroundborderwidth=”1.5″ line_cap=”butt” percent=”95″ use_icon=”1″ textsize=”2″ percentagey=”115″ text_font_weight=”” foregroundcolor=”#dd3333″ backgroundcolor=”#eeeeee” text_size=”” fontcolor=”#dd3333″ icon_param=”stline-multiple-users-wifi” icon_size=”5″ text=”افراد شرکت کننده” icon_color=”#bfbfbf”]
[it_pie backgroundborderwidth=”3″ foregroundborderwidth=”3″ line_cap=”butt” percent=”70″ use_icon=”1″ textsize=”2″ percentagey=”115″ text_font_weight=”” foregroundcolor=”#b400ff” backgroundcolor=”#eeeeee” text_size=”” fontcolor=”#b400ff” icon_param=”stline-checklist” icon_size=”5″ text=”پروژه‌های تکمیل شده” icon_color=”#bfbfbf”]
[it_pie backgroundborderwidth=”3″ foregroundborderwidth=”3″ line_cap=”butt” percent=”85″ use_icon=”1″ textsize=”2″ percentagey=”115″ text_font_weight=”” foregroundcolor=”#00bdd6″ backgroundcolor=”#eeeeee” text_size=”” fontcolor=”#00bdd6″ icon_param=”outlinefont-Asset-1264″ icon_size=”5″ text=”برنامه‌های فعلی” icon_color=”#bfbfbf”]
[it_pie backgroundborderwidth=”3″ foregroundborderwidth=”3″ line_cap=”butt” percent=”40″ use_icon=”1″ textsize=”2″ percentagey=”115″ text_font_weight=”” foregroundcolor=”#dd9933″ backgroundcolor=”#eeeeee” text_size=”” fontcolor=”#dd9933″ icon_param=”stline-binocular” icon_size=”5″ text=”دوره تحقیقات” icon_color=”#bfbfbf”]
[it_pie backgroundborderwidth=”3″ foregroundborderwidth=”3″ line_cap=”butt” percent=”95″ use_icon=”1″ textsize=”2″ percentagey=”115″ text_font_weight=”” foregroundcolor=”#dd3333″ backgroundcolor=”#eeeeee” text_size=”” fontcolor=”#dd3333″ icon_param=”stline-multiple-users-wifi” icon_size=”5″ text=”افراد شرکت کننده” icon_color=”#bfbfbf”]
دکمه بازگشت به بالا