آقایی با دو همسرش از خوشبختی و حال خوب شان حرف می زند