ابراز عشق اصغر سمسارزاده ؛ بازیگر قدیمی به همسرش در برنامه تلویزیونی