تشویق و تقدیر از کاشف واکسن آسترازنکا کرونا وسط مسابقات تنیس