سیدمرتضی حسینی مجری : 17 سال سرطان داشتم ، امام حسین شفایم داد