پرستاری عمو پورنگ از مادرش ؛ لحظات قشنگ مادر و پسری