گزارش تلخ از خانه ای که علی لندی ، اعضای آن خانه را از آتش نجات داد