‌سریال پرخاطره ی پس از باران در این عمارت زیبا فیلمبرداری شد