کاربر

یك روحِ خوشحال بهترین سپر در برابر یك دنیاي ظالمِه..!
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است
Bahar
ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟! ‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡
𝐌𝐞𝐡𝐫𝐚 ♡♡
دلم اغوشی میخواهدازجنس قبر دلم خوابی میخواهدازجنس مرگـ...✟✞♱
Zahra M
𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕.
Armita .
اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم ، اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر کنم