Eda

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد
که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است
دکمه بازگشت به بالا