رمان غرامت

 • رمان غرامت

  غرامت پارت 63

  خواستم همان‌طور که دستانش دورم حلقه و چشمانش در نزدیکیم کنجکاوی خرج کنم که صدای در خانه و بعدش عمو…

  بیشتر بخوانید »
 • رمان غرامت

  غرامت پارت 62

  دست تپل یاسان را گرفتم و سمت خودم کشیدم و گفتم: تقصیر یاسان نبود. لبخند کمرنگی روی لبنش نشست و…

  بیشتر بخوانید »
 • غرامت پارت 61

  با هول و استرس از جا پاشدم و به سمت اتاقم رفتم، حتما چیزی به میان بوده که مردم حرف…

  بیشتر بخوانید »
 • رمان غرامت

  غرامت پارت 60

  عصبی با لحن کنترل شده گفت: ببند نمی‌خوام بشنوم پوزخندی گوشه لبانم شکل گرفت و بدون حرف رو گرفتم که…

  بیشتر بخوانید »
 • رمان غرامت

  غرامت پارت 59

  “یامور” -آقای مالک امینی دفاعی دارین از خودتون؟ وکیل کنار مالک با جدیت برای قاضی سری تکان داد و گفت:…

  بیشتر بخوانید »
 • رمان غرامت

  غرامت پارت 58

  اعت در رون مطب سپری کردم و الان یک ساعت. زمانش فرا رسیده. “ممکنه خون‌ریزی‌ات شدید باشه” -من و..ببر..تو دسشویی…

  بیشتر بخوانید »
 • رمان غرامت

  غرامت پارت 57

  * -روی تخت دراز بکش و لباستو بده بالا. سری تکان دادم و روی تخت سرد دراز کشیدم پوست‌داغم با…

  بیشتر بخوانید »
 • رمان غرامت

  غرامت پارت 56

  من مات شده‌ام از زندگی و فراموش شده برای خدا.. دلم می‌خواست بلندشوم و جیغ بکشم ولی در توانم نبود…

  بیشتر بخوانید »
 • رمان غرامت

  غرامت پارت 55

  زیر لب لعنتی زمزمه می‌کند و به سرعت از اتاق خارج می‌شود ذهنم با پیچیدن درد بیشتر از حرکات مالک…

  بیشتر بخوانید »
 • رمان غرامت

  غرامت پارت 54

  بدون لحظه‌ای درنگ دوباره وارد سالن می‌شود و مرا با کلی سوال‌های بی جواب تنها می‌گذارد و ای کاش هیچ‌وقت…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا