اسلایدرهای چرخشی

[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”سه تصویر در کنار هم” div_font_size=”14″]
[it_carousel v_slides=”3″ v_scroll=”3″ gap=”10px” v_arrows=”1″ v_infinite=”1″ arrow_bord_color=”#eaeaea” arrow_hover_bord_color=”#bcbcbc” arrow_bord_width=”4″]
[/it_carousel]
[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”چهار تصویر در کنار هم” div_font_size=”14″]
[it_carousel v_slides=”4″ v_scroll=”4″ gap=”10px” v_arrows=”1″ v_infinite=”1″ arrow_bord_color=”#eaeaea” arrow_hover_bord_color=”#bcbcbc” arrow_bord_width=”4″]
[/it_carousel]
[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”فلش در مرکز بالا” div_font_size=”14″]
[it_carousel v_slides=”3″ v_scroll=”3″ gap=”10px” v_arrows=”1″ arrow_pos=”top-center” v_infinite=”1″ arrow_bord_color=”#eaeaea” arrow_hover_bord_color=”#bcbcbc” arrow_bord_width=”4″]
[/it_carousel]
[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”فلش در پایین مرکز” div_font_size=”14″]
[it_carousel v_slides=”3″ v_scroll=”3″ gap=”10px” v_arrows=”1″ arrow_pos=”bottom-center” v_infinite=”1″ arrow_bord_color=”#eaeaea” arrow_hover_bord_color=”#bcbcbc” arrow_bord_width=”4″]
[/it_carousel]
[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”فلش بالا چپ” div_font_size=”14″]
[it_carousel v_slides=”3″ v_scroll=”3″ gap=”10px” v_arrows=”1″ arrow_pos=”top-left” v_infinite=”1″ arrow_bord_color=”#eaeaea” arrow_hover_bord_color=”#bcbcbc” arrow_bord_width=”4″]
[/it_carousel]
[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”فلش پایین چپ” div_font_size=”14″]
[it_carousel v_slides=”3″ v_scroll=”3″ gap=”10px” v_arrows=”1″ arrow_pos=”bottom-left” v_infinite=”1″ arrow_bord_color=”#eaeaea” arrow_hover_bord_color=”#bcbcbc” arrow_bord_width=”4″]
[/it_carousel]
[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”فلش پایین راست” div_font_size=”14″]
[it_carousel v_slides=”3″ v_scroll=”3″ gap=”10px” v_arrows=”1″ arrow_pos=”bottom-right” v_infinite=”1″ arrow_bord_color=”#eaeaea” arrow_hover_bord_color=”#bcbcbc” arrow_bord_width=”4″]
[/it_carousel]
[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”فلش در جناحین” div_font_size=”14″]
[it_carousel v_slides=”3″ v_scroll=”3″ gap=”10px” v_arrows=”1″ arrow_pos=”sides” v_infinite=”1″ arrow_bord_color=”#eaeaea” arrow_hover_bord_color=”#bcbcbc” arrow_bord_width=”4″]
[/it_carousel]
[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”دکمه‌ها نوع یک” div_font_size=”14″]
[it_carousel v_slides=”3″ v_scroll=”3″ gap=”10px” v_dots=”1″ v_infinite=”1″ act_bullet_color=”#ef2674″]
[/it_carousel]
[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”دکمه‌ها نوع دو” div_font_size=”14″]
[it_carousel v_slides=”3″ v_scroll=”3″ gap=”10px” v_dots=”1″ bullet_style=”2″ v_infinite=”1″ act_bullet_color=”#ef2674″]
[/it_carousel]
[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”دکمه‌ها نوع سه” div_font_size=”14″]
[it_carousel v_slides=”3″ v_scroll=”3″ gap=”10px” v_dots=”1″ bullet_style=”3″ v_infinite=”1″ act_bullet_color=”#ef2674″]
[/it_carousel]
[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”اسلایدر عمودی” div_font_size=”14″]
[it_carousel v_type=”vertical” gap=”10px” v_arrows=”1″ arrow_pos=”top-center” v_infinite=”1″ v_mode=”1″ prev_icon=”stline-navigation-arrows-up-1″ next_icon=”stline-navigation-arrows-down-1″ arrow_bord_color=”#eaeaea” arrow_bord_width=”3″ arrow_hover_bord_color=”#c1c1c1″]
[/it_carousel]
دکمه بازگشت به بالا