شمارنده‌ها

[it_counter use_icon=”” title_font_weight=”” item_value=”5836″ item_font_weight=”” item_title=”پروژه انجام شده”][/it_counter]
[it_counter use_icon=”” title_font_weight=”” item_value=”5743″ item_font_weight=”” item_title=”پروژه انجام شده”][/it_counter]
[it_counter use_icon=”” title_font_weight=”” item_value=”7325″ item_font_weight=”” item_title=”پروژه انجام شده”][/it_counter]
[it_counter use_icon=”” title_font_weight=”” item_value=”3957″ item_font_weight=”” item_title=”پروژه انجام شده”][/it_counter]
[it_counter use_icon=”” title_font_weight=”300″ item_value=”8567″ item_font_weight=”300″ item_title=”پروژه انجام شده” title_color=”#ffffff” title_size=”17″ numbers_color=”#ffffff” numbers_size=”60″ title_hove_color=”#333333″ numbers_hover_color=”#333333″][/it_counter]
[it_counter use_icon=”” title_font_weight=”300″ item_value=”4852″ item_font_weight=”300″ item_title=”پروژه انجام شده” title_color=”#ffffff” title_size=”17″ numbers_color=”#ffffff” numbers_size=”60″ title_hove_color=”#333333″ numbers_hover_color=”#333333″][/it_counter]
[it_counter use_icon=”” title_font_weight=”300″ item_value=”1684″ item_font_weight=”300″ item_title=”پروژه انجام شده” title_color=”#ffffff” title_size=”17″ numbers_color=”#ffffff” numbers_size=”60″ title_hove_color=”#333333″ numbers_hover_color=”#333333″][/it_counter]
[it_counter use_icon=”” title_font_weight=”300″ item_value=”6578″ item_font_weight=”300″ item_title=”پروژه انجام شده” title_color=”#ffffff” title_size=”17″ numbers_color=”#ffffff” numbers_size=”60″ title_hove_color=”#333333″ numbers_hover_color=”#333333″][/it_counter]
[it_counter use_icon=”” title_font_weight=”” item_value=”88″ item_font_weight=”” item_title=”طراحی تجربه کاربری” title_color=”#ef2674″ item_after=”%”][/it_counter]
[it_counter use_icon=”” title_font_weight=”” item_value=”93″ item_font_weight=”” item_title=”طراحی گرافیک” numbers_color=”#ef2674″ item_after=”%”][/it_counter]
[it_counter use_icon=”” title_font_weight=”” item_value=”100″ item_font_weight=”” item_title=”توسعه وردپرس” title_color=”#ef2674″ item_after=”%”][/it_counter]
[it_counter use_icon=”” title_font_weight=”” item_value=”90″ item_font_weight=”” item_title=”توسعه وب” item_after=”%” numbers_color=”#ef2674″][/it_counter]
[it_counter title_font_weight=”” item_value=”850″ item_font_weight=”500″ icon_pos=”block” icon_align=”center” icon_fontawesome=”fa fa-coffee” item_title=”فنجان قهوه” text=”” title_color=”#ef2674″ icon_color=”#ef2674″ numbers_size=”50″ icon_font_size=”50″ icon_param=”stline-key-lock”][/it_counter]
[it_counter counter_shape=”rounded” title_font_weight=”” item_value=”12796″ item_font_weight=”500″ icon_pos=”block” icon_align=”center” icon_fontawesome=”fa fa-users” item_title=”مشتریان راضی” text=”” numbers_size=”50″ icon_font_size=”50″ icon_param=”stline-multiple-man-woman-1″][/it_counter]
[it_counter title_font_weight=”” item_value=”85698″ item_font_weight=”500″ icon_pos=”block” icon_align=”center” icon_fontawesome=”fa fa-globe” item_title=”پروژه انجام شده” text=”” title_color=”#ef2674″ icon_color=”#ef2674″ numbers_size=”50″ icon_font_size=”50″ icon_param=”stline-folder-bookmark”][/it_counter]
[it_counter counter_shape=”rounded” title_font_weight=”” item_value=”2960″ item_font_weight=”500″ icon_pos=”block” icon_align=”center” icon_fontawesome=”fa fa-clock-o” item_title=”ساعت کار” text=”” numbers_size=”50″ icon_font_size=”50″ icon_param=”stline-time-clock-circle-1″][/it_counter]
[it_counter counter_align=”text-right” title_font_weight=”” item_value=”850″ item_font_weight=”500″ icon_align=”right” icon_fontawesome=”fa fa-coffee” item_title=”فنجان قهوه” text=”” title_color=”#bbbbbb” icon_color=”#ef2674″ title_size=”18″ numbers_size=”40″ icon_font_size=”70″ icon_param=”stline-checklist-pen”][/it_counter]
[it_counter counter_align=”text-right” title_font_weight=”” item_value=”12796″ item_font_weight=”500″ icon_align=”right” icon_fontawesome=”fa fa-users” item_title=”مشتری راضی” text=”” title_color=”#bbbbbb” icon_color=”#ef2674″ title_size=”18″ numbers_size=”40″ icon_font_size=”70″ icon_param=”stline-multiple-users-wifi”][/it_counter]
[it_counter counter_align=”text-right” title_font_weight=”” item_value=”85698″ item_font_weight=”500″ icon_align=”right” icon_fontawesome=”fa fa-globe” item_title=”پروژه انجام شده” text=”” title_color=”#bbbbbb” icon_color=”#ef2674″ title_size=”18″ numbers_size=”40″ icon_font_size=”70″ icon_param=”stline-network-settings”][/it_counter]
[it_counter counter_align=”text-right” title_font_weight=”” item_value=”2960″ item_font_weight=”500″ icon_align=”right” icon_fontawesome=”fa fa-clock-o” item_title=”ساعت کار” text=”” title_color=”#bbbbbb” icon_color=”#ef2674″ title_size=”18″ numbers_size=”40″ icon_font_size=”70″ icon_param=”stline-time-clock-circle-1″][/it_counter]
[it_counter counter_shape=”rounded” title_font_weight=”300″ item_value=”7325″ item_font_weight=”300″ icon_pos=”block” icon_align=”center” icon_shape=”circle” icon_size=”box-lg-icon” hover_shadow=”1″ icon_type=”ionicons” bx_bg_color=”rgba(0,0,0,0.12)” item_title=”پروژه آنلاین” title_color=”#ffffff” title_size=”17″ numbers_color=”#ffffff” numbers_size=”60″ icon_ionicons=”ion ion-ios-ionic-outline” icon_color=”#ffffff” bx_hover_bg_color=”#ffffff” title_hove_color=”#333333″ numbers_hover_color=”#333333″ icon_hover_color=”#ffffff” icon_border_width=”1″ icon_border_color=”rgba(255,255,255,0.7)” icon_border_hover_color=”#ef2674″ icon_bg_hover_color=”#ef2674″ icon_font_size=”40″ icon_param=”stline-seo-search-laptop”][/it_counter]
[it_counter counter_shape=”rounded” title_font_weight=”300″ item_value=”1942″ item_font_weight=”300″ icon_pos=”block” icon_align=”center” icon_shape=”circle” icon_size=”box-lg-icon” hover_shadow=”1″ icon_type=”ionicons” bx_bg_color=”rgba(0,0,0,0.12)” item_title=”مشتری خوشحال” title_color=”#ffffff” title_size=”17″ numbers_color=”#ffffff” numbers_size=”60″ icon_ionicons=”ion ion-ios-people-outline” icon_color=”#ffffff” bx_hover_bg_color=”#ffffff” title_hove_color=”#333333″ numbers_hover_color=”#333333″ icon_hover_color=”#ffffff” icon_border_width=”1″ icon_border_color=”rgba(255,255,255,0.7)” icon_border_hover_color=”#ef2674″ icon_bg_hover_color=”#ef2674″ icon_font_size=”40″ icon_param=”stline-face-id-6″][/it_counter]
[it_counter counter_shape=”rounded” title_font_weight=”300″ item_value=”252″ item_font_weight=”300″ icon_pos=”block” icon_align=”center” icon_shape=”circle” icon_size=”box-lg-icon” hover_shadow=”1″ icon_type=”ionicons” bx_bg_color=”rgba(0,0,0,0.12)” item_title=”فنجان قهوه” title_color=”#ffffff” title_size=”17″ numbers_color=”#ffffff” numbers_size=”60″ icon_color=”#ffffff” bx_hover_bg_color=”#ffffff” title_hove_color=”#333333″ numbers_hover_color=”#333333″ icon_hover_color=”#ffffff” icon_border_width=”1″ icon_border_color=”rgba(255,255,255,0.7)” icon_border_hover_color=”#ef2674″ icon_bg_hover_color=”#ef2674″ icon_font_size=”40″ icon_ionicons=”ion ion-coffee” icon_param=”stline-office-work-wireless”][/it_counter]
[it_counter counter_shape=”rounded” title_font_weight=”300″ item_value=”4275″ item_font_weight=”300″ icon_pos=”block” icon_align=”center” icon_shape=”circle” icon_size=”box-lg-icon” hover_shadow=”1″ icon_type=”ionicons” bx_bg_color=”rgba(0,0,0,0.12)” item_title=”خط کد” title_color=”#ffffff” title_size=”17″ numbers_color=”#ffffff” numbers_size=”60″ icon_ionicons=”ion ion-ios-chatboxes-outline” icon_color=”#ffffff” bx_hover_bg_color=”#ffffff” title_hove_color=”#333333″ numbers_hover_color=”#333333″ icon_hover_color=”#ffffff” icon_border_width=”1″ icon_border_color=”rgba(255,255,255,0.7)” icon_border_hover_color=”#ef2674″ icon_bg_hover_color=”#ef2674″ icon_font_size=”40″ icon_param=”stline-alarm-clock”][/it_counter]
[it_heading heading_style=”style2″ heading_align=”right” font_weight=””]شمارنده در متن
[/it_heading][it_counter counter_align=”text-right” use_icon=”” title_font_weight=”” item_value=”520″ item_font_weight=”bold” counter_style=”simple_counter” item_after=”پروژه انجام داده‌ایم.” item_before=”ما تا به حال حدود” numbers_color=”#ef2674″ numbers_size=”18″][/it_counter]
[it_counter counter_align=”text-right” use_icon=”” title_font_weight=”” item_value=”2960″ item_font_weight=”bold” counter_style=”simple_counter” item_after=”امین نفری هستید که از ما دیدن می‌کنید.” item_before=”شما” numbers_color=”#000000″ el_class=”font-20″ numbers_size=”18″][/it_counter]
[it_counter counter_align=”text-right” use_icon=”” title_font_weight=”” item_value=”15″ item_font_weight=”bold” counter_style=”simple_counter” item_before=”شما هم اکنون” item_after=”درخواست دوستی دارید.” numbers_color=”#ef2674″ numbers_size=”18″][/it_counter]
دکمه بازگشت به بالا