رمان بوی گندم

رمان بوی گندم پارت ۴۰

امروز قرار بود به خانه حاج رضا بروند دریا هم با نامزدش آمده بود از همان بدو وردشان یک ریز داشت از شیراز و بازارهایش حرف میزد بعضی وقت ها دلش برای آقای دکتر میسوخت آخر او خیلی کم حرف بود و دریا درسته قورتش میداد

با ساحل مشغول چیدن میز شدن

_چه خبرا گندم کتابتو تا کجا نوشتی ؟

سینی خورشت ها را ازش گرفت و در همان حال گفت

_تا نصفشو نوشتم ایشالله تا سال دیگه کامل میشه

لبخندی در جوابش زد و سری به معنی تایید تکان داد

صدای امیر را از پشت سرشان شنید

_وایسا ببینم چی زیر گوش هم پچ پچ میکنید

ساحل با خنده برگشت سمتش و گفت

_به جای این حرف ها بیا کمکمون کن
گندم امیر اصلا تو کار خونه کمک میکنه ؟

گندم لبش را گزید و سرگرم کارش شد

امیر نگاهش را ازش گرفت و شاکی به ساحل زل زد

_به جای فضولی کارتو بکن

با حرص چشم غره ای برایش رفت

_من گندم نیستما لی لی به لالات بزارم

گندم ریز خندید و ظرف زیتون را به طرفش گرفت

_بیا آقا اینو بزار اونجا

چپ چپ نگاهش کرد ظرف را از دستش گرفت

_یه ذره دیگه اینجا بمونیم ساحل زندگی واسم نمیزاره

دستش را جلوی دهانش گذاشت تا صدای
خنده اش بلند نشود یک ظرف میخواست جابجا کند به تریش قبایش برخورده بود !

ریحانه خانم با لبخند به پسر و عروسش خیره بود خیلی وقت بود امیرش اینطور لبخند نزده بود چقدر خوشحال بود که پسرش سر و سامان گرفته بود ، عروسش چقدرخوب بود که این پسر را
سر به راه در آورده بود

همگی سر میز شام نشستن ظرفش را برداشت تا برای خودش غذا بکشد که ظرفی جلویش گذاشته شد

با تعجب به بشقاب پر از غذا خیره شد نگاهش را بالا آورد

_خودم میکشیدم

یک ابرویش بالا رفت ظرف خالی را از دستش کشید و گفت

_همه رو میخوری

چشمانش گرد شد نگاهش را به غذاهای داخل ظرف داد از هر نوغ غذای روی میز پر شده بود شب اگر انقدر میخورد میترکید

_ میخوای چاق شم ؟

لبخند محوی زد زیر گوشش با شیطنت گفت

_آره حرفیه ؟

با حرص چنگال را در دستش فشرد زیر لب زورگویی نثارش کرد و مشغول خوردن غذایش شد تا آخر هم مجبورش کرد شامش را کامل بخورد آنقدر که حس میکرد نمیتواند از جایش بلند شود

کنار دریا و ساحل نشسته بود و داشت در مورد سریالی که دیشب داده بود برایشان توضیح میداد نگاهش به امیر افتاد که از جایش بلند شده بود و کتش را برمیداشت

ریحانه خانم متوجهش شد

_کجا مادر بشین

کتش را تنش کرد و گفت

_نه دیگه ممنون باید بریم خونه ، گندم
آماده شو

تند از سرجایش بلند شد دریا و ساحل دو طرف لباسش را گرفتند و کشیدن

دریا با حرص گفت

_وا توام منتظری ببینی چی از دهنش در میاد نه ؟ بمونید بابا حالا سر شبه که

مستاصل نگاهش را بین امیر و بقیه چرخاند

با اخم چشمانش را ریز کرد

_هنوز که وایسادی بدو دیر شد

حاج رضا نگاه چپکی حواله اش کرد و به گندم نگاه کرد این دختر چطور پسر عبوس و زورگویش را تحمل میکرد !

_بشین عروس شبو همینجا بمونید

گندم این پا و آن پا کرد که با نگاه امیر
زهره اش آب شد

_برو لباستو بپوش دِ داره منو نگاه میکنه

با دلخوری نگاهش را ازش گرفت و به سمت اتاق رفت همه جا باید بداخلاقیش را نشان میداد !!!

ساحل نچ نچی کرد

_بیچاره گندم با این اخلاقت چجوری میسازه

نگاه بدی بهش کرد و سوئیچ را از روی دسته مبل چنگ زد

_الله اکبر چقدر تو یه دنده ای پسر حالا چی میشد یه شبو اینجا بمونید

پوفی کشید از پشت چنگی به موهایش زد

اصلا دوست نداشت امشب را در اینجا
سپری کنند

_نمیشه حاجی اصرار نکنید

همان لحظه گندم هم آمد ریحانه خانم با افسوس سری تکان داد و جلوی در
بدرقه شان کرد

_حالا دختر توام هر چی میگه گوش نده همینکارا رو کردی سوارت شده دیگه

لبش را گزید و از گوشه چشم امیر را دید زد که با حاج رضا حرف میزد مادرشوهرش درست میگفت همیشه حرف ، حرف او بود با آرامش همیشگیش بند کتونیش را بست و در همان حال جوابش را داد

_میشناسین که پسرتون رو ، دوست نداره شب جای دیگه بمونه نمیشه کاریش کرد ریحانه جون

جلوی در همدیگر را بغل کردن و با هم خداحافظی کردن

در ماشین متوجه نگاه های گاه و بیگاه امیر روی خودش میشد طاقتش طاق شد و با کلافگی گفت

_جلوتو نگاه کن نکشیمون

لپش کشیده شد با لحن شیطنت آمیزی گفت

_نترس جوجه طلایی من حواسم هست

چپ چپ نگاهش کرد و به خیابان خیره شد دیگر کم کم احساس جوجه بودن داشت بهش دست میداد انقدر به او گفته بود !

وارد خانه شد تشنه اش بود لیوان آبی برای خود ریخت و به لبش نزدیک کرد امیر وارد آشپزخانه شد و به سمت یخچال رفت با دیدن بطری آب که جلوی دهانش گرفته بود تند به سمتش رفت تا جلویش را بگیرد

_عه نه ، نه دهنیش نکن

با اخم بطری را از لبش پایین آورد

_چه خبرته هوار میکشی

دست به سینه شد

_اینجا منم زندگی میکنما برو از لیوان
آب بخور

یک تای ابرویش بالا رفت حرف های جدید میشنید

جلوی چشمش بطری آب را سر کشید

چشمانش از حدقه زد بیرون جیغ کوتاهی زد و یک پایش را به زمین کوبید

_بیشعور مگه با تو نیستم

یا ابالفضل غلط کردم خدایا عین مار افعی داره نگام میکنه نه گندم نترس یه بار جلوش وایستا

سعی کرد ترس را پشت چشمانش مخفی کند حالا او هم جلویش گارد گرفته بود

_ دفعه آخرت باشه فهمیدی دیگه نشنوم

تخس گفت

_مگه چی گفتم تقصیر خودت بود

فکش از خشم منقبض شد چانه اش را فشرد و از لای دندان هایش غرید

_تو یه الف بچه داری تو روی من وایمیستی ؟

چشمانش را بهم باز و بسته کرد

_اوهوم حرفیه حاجی ؟

دست انداخت زیر زانویش و از جا بلندش کرد جیغ دخترک بلند شد

_بزارم زمین دیوونه

با بدجنسی نچی کرد

_عمرا باید تنبیه بشی

به جان موهایش افتاد تا دست بردارد

_اینطوری تنبیه ات بدتر میشه ها

با حرص مشتی به شانه اش زد

خنده اش به هوا رفت در اتاق را باز کرد و انداختش روی تخت

از فرصت استفاده کرد و خواست فرار کند که از پشت کمرش را گرفت و به سمت خود کشید

_کجا جوجه حالا حالاها باهات کار دارم

با حرص و جیغ تقلا کرد از بغلش بیاید بیرون

_عه ولم کن لباسمو عوض نکردم

از پشت بغلش گرفت و محکم گونه اش را بوسید

_عوض کردن نمیخواد

به دنبال حرفش دستش روی دکمه های مانتویش غلطید

چشمانش گشاد شد

_امیر نه

لبخند محوی زد و دوباره بوسه اش را از سر گرفت از پایین گوش تا گودی گردنش

اینطوری این دخترک وحشی را رام خودش میکرد

بدنش سر شده بود با عجز نالید

_نههه

زیر مانتویش تاپ کوتاه سفیدی پوشیده بود روی تخت خواباندش و خیمه زد رویش مثل اینکه امشب از دستش خلاصی نداشت

آخرین تقلایش را هم کرد زورش که نمیرسید فقط بلد بود حرف بزند

_خوابم میاد

آخ که اینطوری اصلا نمیخواست رهایش کند دکمه های پیراهنش را باز کرد و از تنش در آورد خم شد و بوسه ای به لبش زد

_خواب بی خواب فعلا باهات کار دارم خانم خانما

یکهو از دهانش پرید

_من پریودم

چشمانش گرد شد داشت سر به سرش میگذاشت

خاک بر سرش کنند این دیگر چی بود گفت
با شرم سرش را پایین انداخت

داشت از خجالت آب میشد

دست زیر چانه اش گذاشت و سرش را بالا آورد چشمانش را تنگ کرده بود و شاکی نگاهش میکرد

_ پریودی؟

چشمانش را محکم بهم بست

یک تای ابرویش بالا رفت

دستش را روی شلوارش گذاشت نگاهش به دخترک بود که لبش را محکم گاز گرفته بود

هوففف دیدی گندم تیرت به سنگ خورد مگه میتونی گولش بزنی

پوزخندی زد و دستش را برداشت

زیر گوشش پچ زد

_مجازاتت رو سخت تر میکنم

متوجه لرز شانه های دخترک شد

لاله گوشش را میان لبش گرفت و کشید که صدای آهش در آمد شوهرش انقدر حرفه ای بود که جلوی کارهایش از خجالت تنش گر میگرفت

بوسه های طولانی و گرمش داشت او را هم دیوانه میکرد آخ که او را افسون خود کرده بود ای کاش انقدر خجالتی نبود وای گندم این شوهر توعه چرا نگاه از تن برنزه اش میدزدی

از پایین تا آن عضلات سینه اش که انگار میخواستن از هم بدرند را نوازش کرد

مچ دستش اسیر پنجه های قویش شد نگاهش را بالا آورد که چشم در چشم  نگاه تب دار و وحشیش افتاد دلش ریخت چرا اینطور خیره ام شده یکطور عجیب که تا حالا ندیده بود

آهسته اسمش را صدا زد

_امیر ارسلان ؟

دستش به سمت بند لباس زیرش رفت

زیر گوشش لب زد

_جونم پرنسس من

در دلش کارخانه شیرینی پزی راه انداخته بودن دستش را دور گردنش حلقه کرد و با لبخند به مردش خیره شد سیر نمیشد از نگاهش آن نگاه پر از حرفش را دنیای او در همین آغوش خلاصه میشد مگر میشد خواسته های مردش را نادیده بگیرد با آرامش خودش را بهش سپرد

نمیدانست چه زمانی بود که چشم روی هم گذاشت با دردی که زیر دلش پیچید از خواب بلند شد هوففف چقدر تیر میکشه

دستش را روی شکمش فشار داد و روی تخت نشست دیشب را که به یاد میاورد موهای تنش سیخ میشد تا حالا امیر را اینطور ندیده بود یکجوری برایش غریب بود که اصلا دوست نداشت مثل همیشه مثل یک عروسک شکستنی مراقبش نبود

آهی کشید به سمت حمام رفت تا خودش را تمیز کند بعد از چند دقیقه با حوله تن پوشش بیرون آمد امیر رفته بود سرکار با دیدن میز صبحانه مفصلی که چیده بود ابرویش بالا پرید ترشی نخوره یه چیزی میشه حالا

انقدر ضعف کرده بود که تند تند غذا میخورد از هر کدام یک ذره را در دهانش میگذاشت و امتحان میکرد وقتی دید جایی ندارد دست از خوردن کشید امروز دانشگاه نداشت و میتوانست به خوبی استراحت کند

شماره زهرا را گرفت تا بیاید اینجا او هم انگار که روی گوشی خوابیده بود سریع جواب داد

‌_هان ؟

_هان و کوفت پاشو بیا اینجا حوصله ام
سر رفته

_مگه من دلقکم که سرگرمت کنم

پوفی کشید

_من حوصله چک و چونه زدن ندارم زود
راه بیفت و بدون اینکه اجازه صحبت کردن بهش بدهد گوشی را قطع کرد

تا آمدنش خود را با برنامه های ماهواره مشغول کرد همینجور داشت کانال ها را بالا پایین میکرد که چشمانش اندازه توپ تنیس از حدقه زد بیرون

کنترل را در دستش فشرد

زوم شد روی صفحه تلویزیون

با هر صحنه ای لبش را گاز میگرفت و چشمانش را میدزدید

خب خنگ خدا دیگه چرا گذاشتی

هیس وجدان وایسا

وایی واسه همین بود بابام ماهواره نخریده بود بعضی فیلم هاشون واقعا یه جورین

وای وای نگاش کن هیععع

صدای تلویزیون را کم کرد و با تعجب
خیره شد به فیلم

یکهو صدایی از پشت سرش گفت

_اوه خانم دارن چیکار میکنند

جیغ بلندی از ترس زد و از جا پرید

حالا مگه میشد نگهش داشت همینطور بین
مبل ها میدوید و جیغ میزد

_دزد ، دزد اومده وایییی خدااااا

اصلا نگاه هم نمیکرد ببیند کی وارد خانه شده بود هی دور خودش میچرخید

وسط دویدنش بود که به جسم سفتی برخورد کرد وو اگر دست آن شخص دور کمرش حلقه نمیشد میفتاد روی زمین

هیععع بلندی از دهانش خارج شد و خواست از آغوشش جدا شود که با صدای دادش سیخ سرجایش ایستاد

_چه مرگته این وحشی بازیا چیه

امیر بود؟؟

خاک بر سرش کنند چقدر ترسیده بود

سرش را بالا گرفت

با دیدن آن چشمهای برزخیش اشکهایش عین ابر بهار شروع به ریختن کردن در آغوشش عین بید میلرزید

نمیدانست بخندد یا عصبانی باشد

وقتی یادش به آن لحظه میفتاد نمیتوانست لبخندش را مخفی کند

آخ که چقدر دوست داشتنی بود این دختر پشتش را نوازش کرد و حلقه آغوشش را
تنگ تر کرد

_چیه کوچولو از من ترسیدی ؟

هنوز هم میلرزید همان طور توی بغلش او را به سمت مبل برد و نشست دخترک هم روی پایش

اشکهایش را با انگشتش گرفت و بوسه ای به پیشانیش زد

_جونم خانم کوچولو بسه دیگه واسه همین گریه میکردی

بینیش را بالا کشید روی نگاه کردن بهش
را نداشت

_من..من…فکر…کردم

سرش را در دستانش گرفت

با من_من گفت

_هول..کر…کرده‌‌..بو..بودم

محکم در آغوش گرفت این دخترک شیرین و ناز را زیرگوشش با بدجنسی لب زد

_داشتی از اون فیلما میدیدی که وقتی شوهرت اومد به خوبی ازش استقبال کنی نه؟

دانه های درشت عرق روی تیره کمرش نشست کم خجالتی بود حالا میخواست آبش کند

اصلا اگر میدانست ازدواج کردن انقدر خجالت کشیدن دارد مجردی را برمیگزید ولی آخر مردش زیادی لارژ بود به او چه !!

سرش را در سینه اش فشرد

_تو کی اومدی متوجه نشدم

امیر نیم نگاهی به فیلم در حال پخش کرد

پوزخندی زد دستش را فرو کرد در موهایش

_همین الان اومدم متوجه نشدی خانوم
یه چند تا پرونده میخواستم بردارم یادم رفته بود همینکه یه حالی ازت بپرسم که دیدم حسابی کیفت کوکه

مشت آرامی به بازویش زد

_امیر

از آغوشش جدا کرد و با شیطنت گفت

_مگه بد میگم حالا ببینم چیزی هم یاد گرفتی

با حرص نگاهش کرد و چشمانش را برایش درشت کرد

همین دلبری ها داشت کار دستش میداد خودش دست به کار شد گاز محکمی از گونه اش گرفت که صدای آخ و جیغش با هم قاطی شد

تک خنده ای زد و از روی مبل بلند شد

دلخور نگاهش کرد دوست داشت چشمانش را از کاسه در بیاورد فقط بلد بود حرصش دهد

_از دست تو آخر سر به بیابون میزارم
هوفف همه زن و شوهرا اینجورین؟

لبخندی به حرص خوردن هایش زد و بینیش را به نوک بینیش زد

_هر جا بری از دست من خلاص نمیشی

این را گفت و موهایش را بهم ریخت

آی که دلش میخواست آن صورت جذابش را خراب کند مردک دیوونه خب برو شرکتت دیر نشه دیگه وایساده ور دل من

با صدای زنگ در به خودش آمد آخ که حواس برایش نمیزاشت

زهرا بود اف اف را زد و در را برایش باز کرد

همان لحظه امیر هم از داخل اتاق بیرون آمد با دیدنش با قهر رویش را گرفت

_چیه موش موشی من میخورمت ها

چشمانش گشاد شد تند برگشت سمتش و با ایما و اشاره آهسته گفت

_هیس امیر

گیج نگاهش کرد

_چته تو رنگت پریده گازت میگیرما

گردنش را کج کرد و دستی بر پیشانیش کشید

دوست داشت خود را از هستی ساقط کند حالا زهرا جلوی در بود و حتما همه حرفهای امیر را شنیده بود وای که آبرو برایش نزاشته بود

زهرا با خجالت از حرفهای امیر سلام آرامی گفت امیر انگار نه انگار خونسرد به گرمی باهاش سلام علیک کرد و از در زد بیرون

موقع رفتن رو کرد به گندم که همانطور جلوی در ایستاده بود

_چیزی نمیخوای شب اومدم برات بخرم ؟

با تعجب نگاهش کرد هیچوقت از این سوالا نمیپرسید خودش همه چیز میخرید

_نه همه چی هست و به سرعت پشتش را بهش کرد و در را بست

لبخند تلخی زد ، از داخل دهانش لپش را گاز گرفت و هوایش را بیرون فرستاد

این دختر در این مدتی که با او بود هیچ درخواستی از او نمیکرد مثل بقیه دخترها نه میگفت این را میخواهم نه آن را اگر نمیپرسیدی زبان به حرف باز نمیکرد

دوست داشت او هم بگوید گوشی آخرین مدل میخوام ، میخوام با دوستام برم تور تفریحی ولی نه بدجور روی گلویش دست گذاشته بود او با همه دخترها فرق داشت گندم بود دیگر

*****************

ظرف شیرینی را جلویش گذاشت و کنارش نشست

زهرا از اول که آمده بود هی بهش تیکه مینداخت و با خنده میخواست سر به سرش بگذارد

_امیر واقعا تو خونه اینجوریه بیرون که نمیشه با یه من عسل خوردش

با حرص نگاهش کرد و یک شیرینی از داخل ظرف برداشت و گذاشت دهانش

_خب حالا واسه من پشت چشم نازک نکن معلوم نیست تو خونه چه عشوه هایی میریزی شوهرت صبح از سرکار میاد تا ببینتت

_زهرا !!! میشه بس کنی

سرش را به حالت تاسف تکان داد

_از وقتی ازدواج کردی اخلاقتم مثل شوهرت شده

چشم غره ای برایش رفت و برای اینکه بحث را عوض کند گفت

_چه خبر از سعید رابطتون چطوریه ؟

زهرا که انگار منتظر این حرف بود چشمانش برقی زد و پا روی پا انداخت

_از چی بگم برات ماهه ماه یعنی فرشته ست خدایی

ابرویش بالا رفت

_اوه کم ازش تعریف کن بابا

اخم ریزی کرد

_چرا ؟ تعریف الکی نمیکنم که واقعیه
تازه شم دیروز با مادرش هم صحبت کردم خیلی زن خوبیه حالا قراره تا آخر این ماه بیان برای صحبت های اولیه

با لبخند به زهرا خیره بود حرفهایش همه بوی ذوق میداد سعید پسر خوبی بود دوستش هم که حرف نداشت زوج خوبی میشدن در دل برایشان آرزوی خوشبختی کرد

زهرا را برای ناهار نگه داشت و از بیرون غذا سفارش داد با خنده و شوخی ناهار را در کنار هم خوردن بعد از غذا رفتن توی سالن و مثل گذشته برای خودشان آهنگ گذاشتن و رقصیدن البته اگر اسمش را بگذارند رقص مسخره بازی بود

انقدر رقصیده بودن که از خستگی نا نداشتن هر دو روی کاناپه ولو شدن و به همدیگه نگاه کردن با دیدن هم پقی زدن زیر خنده

خل و چل بودن دیگر

روزها از هم میگذشت اسفند ماه بود و با اینکه همه جا حال و هوای بهار و عید را داشت ولی هوا سردتر شده بود انگار زمستان میخواست تا لحظه آخر تمام زورش را نشان دهد بعد از دانشگاه سری به مادرش زد آخر قرار بود با هم بروند به عیادت خانم جون فشارش رفته بود بالا و یکم مریض احوال بود

وقتی که آن جا رفتن عمه عاطیه و عروسش هم بودن هنوز هم به خاطر آن موضوع باهاش سرسنگین بودن ولی برای او فرقی نداشت مثل سابق با همه احوالپرسی کرد

پهلوی خانم جون نشست و با نگرانی گفت

_خدا بد نده خانم جون به خدا همین امروز شنیدم کی از بیمارستان مرخص شدین الان خوبین ؟

_اووووو وایسا دختر یه نفس بگیر

با خجالت لبش را گزید و سرش را
پایین انداخت

شیوا با کینه نگاهش کرد و رویش را برگرداند

《 دختره خودشیرین مگه دکتری که حالشو میپرسی؟ 》

خانم جون با لحن مهربانی که ازش بعید بود جوایش را داد

_خوبم دختر سلامت باشی شوهرت خوبه ؟

گندم که از حرف ها و نگاه های خانم جون هم تعجب کرده بود و هم خوشحال بود لبخندی زد و گفت

_امیر هم خوبه سلام میرسونه گفت امشب میاد بهتون یه سر میزنه آخه تو شرکت کلی کار داشت

با لبخند جوابش را داد و سری تکان داد

شیوا با حرص که در صدایش مشهود بود گفت

_مگه کارش چیه که وقت این چیزا رو نداره حتما سرش گرم جاییه

خانم جون با تشر اسمش را صدا زد

همه با تعجب نگاهش میکردن و گندم در فکر این بود که چرا شیوا انقدر ازش کینه دارد او که به مهدی رسیده بود پس چرا حالا !!!!!

ناهار را آنجا ماندن البته با گوش و کنایه های عمه و شیوا که ساکت نمیشدن او هم یک گوشش را در میگرفت و آن یکی را دروازه

در آشپزخانه داشت ظرف ها را میشست که یک چیز سفتی محکم به کمرش خورد از درد خم شد و دستش را به کمر گرفت با دیدن شیوا آن هم افتاده روی زمین چشمانش گشاد شد

شیر آب را بست و کنارش نشست

_حالت خوبه چرا یهو افتادی ؟

با غیض خودش را عقب کشید

_به تو ربطی نداره

از جایش بلند شد و چادر را محکم روی سرش گرفت حالا فهمیده بود که این چادر باعث شده بود بهش برخورد کند و بیفتد هر چند که مطمئن نبود از عمد اینکار را کرده باشد

مشغول کارش شد و از گوشه چشم نگاهش کرد

_یه سوالی ازت دارم

مشغول تمیز کردن گاز بود اصلا انگار صدایش را نشنیده بود یا شاید خودش را به نشنیده زدن زده بود

لبش را بهم فشرد

_من کاری کردم که این رفتار رو باهام داری ؟

عصبی و از سر خشم دستمال را روی زمین پرت کرد

به سمتش رفت

_آره میخوای بدونی ؟

ترسیده و با تعجب نگاهش کرد

پوزخندی زد و رویش را ازش گرفت

_همیشه از اول تو چشم بودی همه دوست داشتن حتی خانم جون با همه بداخلاقیاش تو رو بیشتر از ماها دوست داشت

چشمانش گرد شد

_شیوا چی میگی حالت خوبه ؟

با حرص به طرفش برگشت

_ نه خوب نیست تو همیشه مانع من بودی مانع خوشبختیام حتی حالا که ازدواجم کردی اسم و یادت از زندگیم نمیره بیرون

گنگ و گیج نگاهش کرد

_نمیفهمم…تو که..با مهدی..

انگار با شنیدن اسمش آن هم از زبان او دکمه آتشفشان را فعال کرده باشند

با غضب نگاهش کرد و انگشتش را به طرفش گرفت

_تو…آره تو…باعث تمام بدبختیای منی

نگاهی به سرتاپایش کرد

_از اول خوش شانس بودی با از ما بهترون ازدواج کردی

اخم ریزی کرد

_این زندگی رو خودت انتخاب کردی سرنوشتت دست خودت بود مگه از وضعیتت راضی نیستی تو که عاشق مهدی هستی ؟

_آره ولی مهدی عاشق توعه

یکه خورده نگاهش کرد

ظرف کفی در دستش خشک شده بود

یعنی مهدی هنوز هم با وجود شیوا به او فکر میکرد پس دلیل تمام رفتارهای شیوا !!

نه ، نه نباید اینطور میشد ولی او که
مقصر نبود

لبش را با زبان تر کرد و با لحن آرامی گفت

_بزار خیالتو راحت کنم من عاشق مهدی نیستم زندگیمو دوست دارم عاشق شوهرمم توام اون موقع که وارد زندگی مهدی میشدی میدونستی از قبل بهم علاقه مند بود ولی من الان با حرفات کپ کردم اون نباید همچین فکرایی کنه پس چرا باهات ازدواج کرده ؟

حرفهای گندم هیزم اتشش را بیشتر میکرد

_اون هنوزم از فکرت در نیومده من با وجود تو نمیتونم رنگ خوشبختی رو ببینم

سعی کرد با نرمش با او برخورد کند دستش را روی شانه اش گذاشت که با غضب خودش را عقب کشید

پوفی کشید

_ببین شیوا به من ربطی نداره ولی اگه تو انقدر نگران زندگیتی من با پدرم صحبت میکنم که با مهدی صحبت کنه این احمقانه ست که هنوزم داره به من فکر میکنه فکر کنم خودم باید باهاش صحبت کنم

این را گفت و از مقابل نگاه تعجب زده اش از آشپزخانه زد بیرون حوصله این موضوع را دیگر نداشت مهدی کله خر چی پیش خودش فکر میکرد که اینطور شیوای بیچاره را هم بی منطق میکرد شیوا هر کاری که هم کرده بود مستحق این رفتار نبود

موقع رفتن باهاش هماهنگ کرد که یک ملاقات با مهدی برایش ترتیب دهد او هم چون نگران زندگیش بود سریع قبول کرد وگرنه عمرا میگذاشت مهدی با گندم چشم تو چشم شود بدبین هم شده بود که این به زندگیش لطمه وارد میکرد

آن شب امیر دیر به خانه برگشت این روزها رفتارهایش کمی عجیب شده بود دائم مراقبش بود و ازش سوال هایی میپرسید که میماند جواب بدهد مثل حالا که در آغوش گرفته بودش و بهش خیره شده بود

_چیزی شده امیرجان نمیخوای بخوابی؟

پیشانی خود را به روی پیشانیش چسباند و نفس عمیقی کشید

چیزی نمیگفت تا خودش به حرف بیاید

بوسه نرمی روی گونه اش کاشت و به پهلو دراز کشید  یک دستش را به حالت جک روی تخت گذاشت

گندم غلتی زد و خود را در آغوشش انداخت

عطر تلخ و خنکش را وارد ریه هایش کرد مست میشد از این بوی عطر

دست امیر روی شکمش لغزید و مشغول نوازشش شد

_حالت خوبه گندم ؟

با حرص پوفی کشید سرش را بالا گرفت

_آره بابا خوبم چند بار میپرسی ؟

اخم جذابش روی صورتش خودنمایی میکرد آخ که نگاه و هیبتش باعث میشد ناخوداگاه جلویش سکوت کند

مشغول کشیدن خط های فرضی روی شکمش تا روی گردنش شد

صدایش زیر گوشش پیچید

_فقط میخوام حال زنمو بدونم ایرادی داره
از نظرت ؟

نه آرامی گفت و با انگشتش روی سینه اش خط کشید

نگاهش بهش افتاد که با نگاه معنی داری بهش زل زده بود انگار هزاران حرف نهفته درش بود حیف که نمیشد چیزی از آن نگاه را بخواند

مچ دستش را در مشتش گرفت و به لبش نزدیک کرد با عشق به این صحنه زل زد که مردش اینگونه محبتش را نثارش میکرد

چشمانش حالا بسته بود و داشت دستش را بو میکشید بعضی وقت ها از دست کارها و رفتارهایش اشک در چشمانش جمع میشد این مرد همه چیزش خاص بود

روی کف دستش را بوسید همان جایی که انگار عطر بهشت میداد

گندم را  روی تخت خواباند و سرش را در گردنش فرو کرد

از عطر تنش سیر نمیشد ، میشد ؟

انقدر بو کشید و بدنش را غرق بوسه کرد که نفهمید دخترک به گریه افتاده است

خودش را بالا کشید و با نگرانی که حالا در نگاهش بود خیره اش شد

_چیشده گندم گریه ات واسه چیه
به من نگاه کن

صورتش را با دستانش قاب گرفت

_هوفف دختر تو که منو کشتی یه حرفی بزن

از هق هق سینه اش به خس خس افتاده بود

نفسش را با آه جانسوزی داد بیرون

با لبی لرزان آهسته گفت

_چرا..چرا..این…اینطوری میکنی ؟

_چطوری میکنم اذیتت کردم ؟

نچی کرد

_نه عجیب شدی مثل کسایی شدی که قراره زنشون رو چند ماه نبینند یه لحظه ترس
برم داشت

پلکش لرزید دخترک زده بود به هدف دیگر وقت جدا شدن بود اگر جدا میشدن آن وقت به سر گندم چه میامد ؟

دستش را دور شکمش حلقه کرد و تنش را محکم به خود چسباند

_ این چرت و پرت ها چیه من دوست دارم بده خانممو میبوسم

لبخندی از این حرفش روی لبش نشست

داشت دلداریش میداد تا در آخر ضربه کاریش را بهش وارد کند؟؟!!

بوسه ای به سرش زد

_تو به این چیزها فکر نکن به فکر خودت باش هر مشکلی داشتی بهم بگو

از بالای چشم نگاهش کرد

_من که مشکلی ندارم امیر چرا انقدر نگرانمی

روی بازویش را نوازش کرد

_نگرانتم چون شوهرتم میخوام ازم خجالت نکشی تو که بهم چیزی نمیگی

پوفی کشید باز هم میخواست از آن سوال ها کند

_بابا امیر خب من پریودم بعضی وقت ها اینطوری نامنظم میشه دیگه

با پشت دست گونه اش را نوازش کرد

_فردا میبرمت دکتر

بیحصوله موهای پریشانش را از جلوی صورتش کنار زد

_وایی بس کن لطفا چیزیم نیست نگران نباش من که حامله نیستم وگرنه تا الان باید متوجه میشدم

دست از نوازش کشید دخترک که به او دروغ نمیگفت ، میگفت ؟

نگاهش به نگاه عسلیش گره خورد

گوشه لبش را لمس کرد

_در هر حال باید فردا بریم دکتر میخوام مطمئن شم مشکلی نیست

با ناراحتی دست زیر سرش زد و چشمانش را بست امیر بچه دوست نداشت ، میفهمید از نگاهش حالا هم مدتی است که غیر مستقیم میگوید بچه نمیخواهد ، نمیفهمید او را اصلا درک نمیکرد خودش هم آمادگی نداشت ولی خب عاشق بچه ها بود بچه ای که بابایش امیر ارسلان باشد چه حسی داشت؟؟

صبح فردا وقتی که امیر به سرکار رفت خودش هم آماده شد و از خانه زد بیرون  دیشب شیوا شماره مهدی را بهش داده بود او هم بهش زنگ زده بود

متوجه تعجبش شده بود آخر گندم چرا باید به او زنگ میزد وقتی شنید که کار مهمی با او دارد قبول کرد که سر قرار بیاید

در یک کافه قرار گذاشته بودن باید امروز این موضوع را تمام میکرد نگاهش را دور تا دور کافه گرداند که چشمش بهش افتاد گاهم هایش را محکم تر برداشت و به سمت میز قدم برداشت

**

🌻 نظرتون رو درباره این پارت برام بنویسید
دوستان🌻

راستی از این به بعد پارت طولانی بزارم مثل امروز یا کوتاهش کنم ؟

مرسی که دنبال میکنید💛🧡💜❤💚💗

4.7/5 - (272 امتیاز)

لیلا مرادی

لیلا مرادی نویسنده رمان‌های: بوی گندم دو جلدی نوش‌دارو سقوط
اشتراک در
اطلاع از
guest
55 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
𝒵ℴℎ𝒶 🥹🤍
6 ماه قبل

ممنون بخاطر پارت❤️ . و اینکه طولانی باشه لطفااا🤣💓 . راستی یه سوال لیلا اگه اشکالی نداره میتونم بدونم کدوم شهر زندگی میکنی؟

𝒵ℴℎ𝒶 🥹🤍
پاسخ به  لیلا مرادی
6 ماه قبل

چه عالی💞 . من فکر میکردم اهل قزوین یا تهران باشی نمیدونم چرا🥴

𝒵ℴℎ𝒶 🥹🤍
پاسخ به  لیلا مرادی
6 ماه قبل

نمیدونم والا🤣🤣
من شیراز زندگی میکنم ولی خب اصالتا کازرونی هستم😊🤣💞

𝒵ℴℎ𝒶 🥹🤍
پاسخ به  لیلا مرادی
6 ماه قبل

❤️❤️

sety ღ
پاسخ به  لیلا مرادی
6 ماه قبل

نزنی منو هاا ولی منم مثل سحر فکر میکردم متاهلی و بازم فکر میکردم اهل تهران باشی😂😂
نوع پیام دادنت شبیه متاهل هاست😂

:)SiSii ‌
پاسخ به  sety ღ
6 ماه قبل

دقیقا👌🫤

:)SiSii ‌
پاسخ به  لیلا مرادی
6 ماه قبل

به به🌚
فامیل پسر زیاد دارمااااا
۸تا پسر عمه😂

:)SiSii ‌
پاسخ به  لیلا مرادی
6 ماه قبل

😂😂😂😂😂
۴تا مجردن

:)SiSii ‌
پاسخ به  لیلا مرادی
6 ماه قبل

چیه؟ نکنه دلت میخوادد😂😂

:)SiSii ‌
پاسخ به  لیلا مرادی
6 ماه قبل

لیلا بیا بهت پیام دادم

:)SiSii ‌
پاسخ به  لیلا مرادی
6 ماه قبل

😂😂😂😂😂😂

:)SiSii ‌
پاسخ به  لیلا مرادی
6 ماه قبل

عهههه شمالی؟
منم شمالیم😎

:)SiSii ‌
پاسخ به  لیلا مرادی
6 ماه قبل

مِه قلبی😂👌
مازندرانم

:)SiSii ‌
پاسخ به  لیلا مرادی
6 ماه قبل

درخدمت هستیماااا
دوست داری بیا😍👌

:)SiSii ‌
پاسخ به  لیلا مرادی
6 ماه قبل

اول فریدونکنار بودیم
بعد الان مهاجرت کردیم اومدیم بابلسر😂
لیلا بیا پیام خصوصی

آخرین ویرایش 6 ماه قبل توسط :)SiSii ‌
بی نام
6 ماه قبل

عالی بود مثل همیشه ولی بخدااگرامیرسربرسه وبعدهم به گندم تهمت خیانت بزنن من دیگه رمانتونمیخونم ازمن گفتن😞

بی نام
پاسخ به  لیلا مرادی
6 ماه قبل

آخه این امیربیشعور همینجوری همش توفکر رفتنه اینم میشه بهونه 😕بعدشم همه ی رمانا ازاین اتفاقامیفته دیگه زیادی تکراریه نمیدونم من همش منتظریه معجزه هستم که زندگی ایناگل وبلبل بشه

...
...
6 ماه قبل

نویسنده جون عزیز دل خب معلومه ما کشته مرده پارت طولانیم
طولانی بده 🥺🥺🥺🙏🙏🙏🙏
حس میکنم امیر می‌فهمه میاد گندم و دعوا می‌کنه
یا شیوا بهش میگه که زنت با شوهرم رفته داره زندگیمو خراب می‌کنه و اینا امیر عصبانی میشه و گندم و …

𝒵ℴℎ𝒶 🥹🤍
پاسخ به  ...
6 ماه قبل

متاسفانه ،قطعا همینطور میشه😔🤣

sety ღ
پاسخ به  ...
6 ماه قبل

اتفاقا داشتم این پارت رو میخوندم دقیقا به همینا فک کردم😂🤦‍♀️
لیلا این کارو کنی بخدا که دیگه رمانت رو نمیخونم..
خیلی تکراری و کلیشه ای چیپ شده اینکه یکیشون یه طرفه قضاوت میکنه..
نکن😂

راه پله خونه گندم اینا ....
راه پله خونه گندم اینا
6 ماه قبل

عالی دمتون گرم
فقط یه خواهشی دارم … تا اینجای رمان که کیف کردیم با رمانتون بر خلاف رمان های آبکی که الان همه جارو پر کردن خیلی موضوع غنی و قشنگی داره و با قلم زیبای شما هم این جذابیت چند برابر شده
منتها خواهشششش میکنم از کلیشه ها دور شین ..و درگیرش نشین … اینکه الان گندم با مهدی قرار بذاره و امیر بیاد و دعوا راه بندازه …
یا شیوا بخواد آزار برسونه یا دوست دخترای قبلیه امیر بخوان سد راهشون بشن … دیگه خیلی کلیشه و اذیت کننده میشه…
بازم مرسی بابت رمان قشنگتون 🙂

راه پله خونه گندم اینا ....
راه پله خونه گندم اینا
پاسخ به  لیلا مرادی
6 ماه قبل

🙌🏾❤️

...
...
پاسخ به  لیلا مرادی
6 ماه قبل

به من نگفتی بوس🥺🥺🥺
من بوسسسس میخواممممممممم نویسنده جونننننننننننن 😭😭😭😭🥺🥺🥺🥺🥺

علائم کودکی هنوز فعال است 😂😂

...
...
پاسخ به  لیلا مرادی
6 ماه قبل

💋💋♥️♥️
😂😂😂مچکرر

:)SiSii ‌
6 ماه قبل

الانم شیوا به امیر میگه بیا
نگاه کن
زنت با شوهرم تو کافه
فقط دلم میخواد امیر بیاد گندم رو بزنه بزنه بزنه بزنه بزنه

:)SiSii ‌
پاسخ به  لیلا مرادی
6 ماه قبل

خودمم نمیدونم…
ولی همه با گندم مشکل دارن

الماس شرق
6 ماه قبل

من چرا دلم میخاد امیر بیاد گندم ببینه بعد همچین بزنتش که سیاه و کبود بشه🫤
آخه دختر خوب به توچه که با زنش چطوره وقتی می دونی شوهرت حساسه

الماس شرق
6 ماه قبل

بچه ها کی اینجا کنکوریه🥲

من۱
من۱
پاسخ به  الماس شرق
6 ماه قبل

کنکوری هستی؟؟

الماس شرق
6 ماه قبل

اینجا مث سایتای دیگ نمی‌تونم چت‌روم بزنیم یکم باهم آشنا بشیم

𝑯𝒂𝒅𝒊𝒔𝒆𝒉🕸
𝑯𝒂𝒅𝒊𝒔𝒆𝒉
6 ماه قبل

موفق باشی عزیزم.
خیلی قشنگه رمانت💜🍓

بارتیس
بارتیس
6 ماه قبل

عالی بود عشقم

fati
6 ماه قبل

رمانت رو دوست دارمم

چرا پارته نمیاد هی چک میکنم از صبح شاید معجزه بشه 😂💔